top of page

Polityka prywatności


z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Administratorem danych osobowych jest Biegły rzeczoznawca.
W ramach prowadzonej przeze mnie działalności przetwarzam następująco Państwa dane osobowe wyłącznie na
etapie: wypełniania formularza zgłoszeniowego: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy,
Na etapie zawierania i wykonywania umowy: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania,
Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii Państwa danych osobowych (tzw. danych wrażliwych) i nie stosuje
profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4RODO, tj. nie dokonuje oceny Państwa czynników osobowych dla sporządzenia
prognoz określonego Państwa zachowania na podstawie zautomatyzowanego mechanizmu przetwarzania danych
osobowych. Dane również nie są i nie będą przekazywane i rozpowszechniane.
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez
Administratora, a w wypadku istnienia uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów,
praw lub wolności, Administrator poinformuje Państwa o przyczynach nieuwzględnienia sprzeciwu;
Mają Państwo prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie
wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono
realizowane w zakresie technicznie możliwym dla Administratora.
Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

W niektórych przypadkach dla wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas
konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna
przekazania.
Organ nadzoru
Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie
Państwa danych osobowych przez KBWK narusza postanowienia RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

logo 500x500.png
bottom of page